KVKK ONLİNE EĞİTİM AYDINLATMA

VELİ AYDINLATMA METNİ

Sevgili velilerimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu Kültür Hizmetleri AŞ (“Kültür Koleji, Kültür2000 Koleji Kurum”) olarak, öğrencilerimizin eğitim ve öğretim süreçlerine devam etmeleri, müfredatta yer alan konuları tamamlamaları amacıyla online sistem üzerinden eğitimlerimize devam etme kararı almış bulunmaktayız. Bu süreçte kullanmış olduğumuz Adobe Connect Sistemine (“Sistem”) öğrencilerimiz giriş yaparak dersleri canlı olarak veya tekrarları ile izleyebileceklerdir.

Online eğitimin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenen kişisel verileriniz, veri işlenme amacı, veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebine aşağıda yer alan tablo ile ulaşabilirsiniz.

Veri işleme esnasında dayandığımız hukuki sebepler:

  • Açık rızanın varlığı (“m.5/1”).
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
  • Fiili imkansızlık (“m.5/2-b”).
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

İşlenen Kişisel Veri

Veri İşleme Amacı

Yöntemi

Hukuki Sebebi

Velinin Adı Soyadı, Telefon Numarası, E-posta Adresi

Sürece ilişkin bilgilendirme yapmak, kullanıcı adı ve şifrelerin ulaştırılması

Kurumumuzda yer alan bilgiler

m.5/2-c, m.5/2-e, m.5/2-f

Öğrencinin Adı Soyadı, Okulu, Sınıf Bilgisi, Kullanıcı Adı, Şifre

Kullanıcı adı ve şifre oluşturmak, sisteme kaydını gerçekleştirmek, sisteme giriş takibini gerçekleştirmek, veliye bilgi vermek

Kurumumuzda yer alan bilgiler

m.5/2-c, m.5/2-e, m.5/2-f

Öğrencinin Görüntü ve Ses Bilgisi

Canlı olarak yayınlanan derse katılımını takip etmek, dersin tekrarının izlenebilmesini sağlamak üzere kayıt altına almak

Sistem

m.5/1

Velinin Adı Soyadı, Öğrencinin Adı Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Okulu, Sınıfı

Veli Aydınlatma Metni ve Veli Açık Rıza metni onayının takip edilmesi, kayıt altına alınması, yetkisiz onayların engellenmesi

Online Eğitim Bilgilendirme Formu

m.5/2-e, m.5/2-f

Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji’nin online sistem üzerinden eğitim ve öğretimine devam edebilmesi için; Sistem üzerinde yer alan öğrenciye ait kişisel verilerin kullanılacak olan sistemin yurt dışı kaynaklı olması nedeniyle yurt dışına aktarılması gerekmektedir. Ancak KVKK gereğince kişisel verilerin yurt dışına aktarılması için sizlerin açık rızasına ihtiyaç duyulmaktadır. Kültür Koleji’nin sitem üzerinde yetkisi ve kısıtlama imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle; öğrencilere ait kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasını kabul etmiyor olmanız halinde öğrenciler, dersleri tekrarları ile dinleyebilir, sadece ses bilgisinin gitmesinin sakıncalı görülmemesi halinde ise kamerayı kapatarak sesli olarak canlı derslere katılım sağlayabilirler. Yurt dışına aktarım hususunda açık rıza verme zorunluluğunuz bulunmamaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak sahip olduğunuz haklara KVKK’nın 11. maddesi ve başvuru sürecine ilişkin detaylara Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’den ulaşabilirsiniz.