Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğrencilerin kendilerini tanıma, kabul etme ve geliştirmeleri, bulundukları ortamı ve çevreyi tanımaları, bulundukları ortamda ne yapabileceklerini kavrama,  kendilerini gerçekleştirmeleri , kendilerinde var olan tüm yeteneklerin ortaya konulması için gerekli yeterlikleri ve yaşam becerilerini kazanmalarında ve sosyalleşme sürecini kolaylaştırmada   psikolojik destek verir.

Rehberlik hizmetlerimiz eğitim sürecindeki tüm öğrencileri kapsar. Rehberlik anlayışımız, her türlü çalışmalarımız ile öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemini öngörür. Rehberlik hizmetlerimiz bir takım çalışmasıdır. Öğrencinin gelişimine hizmet eden herkes (Okul Yönetimi, Öğretmenler, Veliler) ile işbirliği yapılır. Rehberlik hizmetlerimizde “süreklilik”, “gönüllülük”, “bireysel farklara saygı” ve psikolojik danışma ilişkilerinde “gizlilik” esastır.

Öğrencilere Yönelik Rehberlik Hizmetlerimiz

 Eğitsel Rehberlik Hizmetleri

 • Okula Uyum Sağlama(Oryantasyon)

 • Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi

 • Etkili ve verimli ders çalışma becerilerinin kazandırılması

 • Zaman yönetimi ve zamanı etkili kullanma

 • Sınav kaygısı ile baş etme

 • Çalışma ortamının düzenlenmesi

• Hızlı ve etkili okuma alışkanlığının kazanılması

 • Yönergeleri izleme becerisi

 • Ders-araç gereçlerini etkin kullanma

 • Özet çıkarma

 • Hafızayı güçlendirme

 • Düşünme becerilerinin kazandırılması

 • Odaklanabilme

 • Motivasyonu artırma

 • Ders dinleme becerisinin kazandırılması

 • Not tutma becerisinin kazandırılması

 Kişisel/Sosyal Gelişim

 • Okul kurallarını fark  etme ve uygulama

 • Kendini anlama ve değerlendirme

 • Başkalarını anlama ve kabul etme

 • Aile ve toplum olgusunu anlama ve kabul etme

 • Bireysel olarak karar verebilme, amaç belirleme ve yürütme

 • Zorbalık ve akran baskısı karşıısnda nasıl davranacağını bilme

  • Olumlu iletişim kalıpları kazanabilme

 • Öfkeyle başa çıkabilme

 • Kendine güven ve öz saygı geliştirebilme

  • Doğaya ve çevreye karşı sorumluluklarını fark etme ve küresel ısınma konusunda sorumluluğunu bilme.

  • Etkili problem çözme becerileri geliştirebilme

  • Ergenlik dönemleri boyunca bedensel ve duygusal gelişiminin farkına varma ve kabul etme

 Mesleki Rehberlik Hizmetlerimiz

 • Güçlü ve geliştirmesi gereken yönlerini fark etmek

 • İlgi alanlarını fark etmek

 • Çevresinde var olan meslekleri fark etmek

 • Mesleklerin birbirine benzer ve birbirinden farklı özellikleri olduğunu açıklamak.

 • Yeteneklerini fark etmek

 • Çalışmanın insanlar ve toplum açısından önemini fark etmek

 • Okuldaki derslerin mesleklerle olan ilişkisini açıklamak.

 • Meslek seçiminin önemini fark etmek.

 • İlgi duyduğu mesleklerin eğitim ve kişilik özelliklerini fark etmek.

 • Yeteneklerin meslek seçimindekini önemini fark etmek.

 • İlgileri, yetenekleri, değerleri ve kişilik özellikleri ile seçeceği alan/meslek arasında ilişki kurmak.

 • Alan seçimi ile meslekler arasındaki ilişkiyi fark edebilmek

 • Geleceğe ilişkin amaçlarını açıklayabilmek.

Bireysel Görüşmeler

Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır.

Öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimine başvurmaları yoluyla,

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’ne velilerin ve/veya öğretmenlerin ilettiği geribildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla,

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından uygulanan envanter, test, vb uygulamaların değerlendirilmesi yoluyla başlatılır.

Sınıf içi Rehberlik Uygulamaları

Dönem başında hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak ve değerlendirmek amacıyla her ay sınıf içi Rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir. Öğrencilerin bilişsel ve duygusal alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye yönelik test ve envanterler uygulanır.

Öğrenciye Yönelik Grup çalışmaları

Öğrencilerle yapılan grup çalışmaları, aynı konuda sorun yaşayan bireyleri bir araya getirebilmek ve onlara grup desteği sağlamak amacıyla 8-12 kişilik öğrenci grupları ile yapılır.

Grup çalışmalarından örnekler:

-Sosyal beceri Grubu Çalışmaları

-Okul Yaşamı ve Akademik Başarı

-Arkadaşlık İlişkilerini Başlatma, Sürdürme ve Koruma

-Stres Yönetimi

-Doğru İletişim ve Atılganlık Becerisi

-Öfke Yönetimi

-Benlik Saygısını Geliştirme

Velilere yönelik Rehberlik Hizmetleri

• Öğrenci için etkili olabilecek Okul Aile işbirliğinin oluşturulması

 • Öğrencilere okulda kazandırılması hedeflenen davranışların evde desteklenmesini sağlama

 • Evde öğrenciyi olumsuz etkileyen koşulları olumluya dönüştürme

 • Okulda alınacak kararlara katılım ve bunların uygulanmasında ortak anlayış geliştirme

 • Öğrencinin bulunduğu gelişim düzeyine uygun davranışları anlama ve yönlendirme

 • Ebeveyn çocuk arasındaki iletişim becerilerinin geliştirilmesi

 • Öğrencinin özelliklerine uygun eğitsel ve mesleki planlama yapılması

 • Öğrencinin her açıdan gelişimini sağlayacak uygun yaşam koşullarının oluşturulması

 • Öğrencinin okula ve öğretmenlerine karşı olumlu tutumlar benimsemesi

 • Özel gereksinimi olan öğrenciler için işbirliğinin oluşturulması

 

Bültenler

Bültenler yıl içerisinde velilerin ihtiyaçları doğrultusunda veli ve/veya öğrenciyi bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanmaktadır.

“Rehberlik Kültürümüz” adıyla iki ayda bir yayınlanan bültende PDR bölümünün yaptığı tüm çalışmalara yer verilir.

Bültenlerimize ulaşmak için tıklayınız.

Seminerler

Yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere ve/veya velilere yönelik olarak düzenlenmektedir. Seminerler, tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.

“Anne Baba Okulu” adı altında velileri bilgilendirmeye yönelik, meslek seçimi, gelişim dönemleri, ergenlik, iletişim gibi çeşitli konularda uzmanların katıldığı seminerler düzenlenir.