Görsel Sanatlar

Görsel sanatlar dersleri öğrencilerin; tüm kültürler arası ortak bir anlatım dili olan plastik sanatlar hakkında genel bilgi edinmelerini; farklı sanat biçimleri ve görüşleri hakkında bakış açısı ve yorum yapabilme yetisi kazanabilmelerini hedefler. Uygulamalı çalışmalar ile öğrencilerin hayal güçlerinin, yaratıcılıklarının ve el becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır.

Öğrencilerin Öncelikle;

 ●Öğrencinin görsel biçimlendirme çalışmaları ile kendini ifade etmesini,

●Öğrencinin algı birikimini ve hayal gücünü geliştirmesini,

●Kullandığı tekniklerin dışında yeni teknikler arama isteği ve cesaretini,

●Öğrencinin ulusal ve evrensel sanat eserlerini ve sanatçıları tanımasını,

●Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder.

●Çalışmalarını sergilemekten ve bu duyguyu çevresindekilerle paylaşmaktan haz alır.

●Yapacağı görsel sanat çalışmalarında gösterilen eserlerden yararlanır.

●Beğenilerdeki farklılığa saygı duyar.

●Gösterilen eserden yola çıkarak duygularını, düşüncelerini, hayallerini ve izlenimlerini ifade

eden görsel tasarımlar yapar. Sanat aracılığıyla iletişim kurma becerisi geliştirir.

●Yaşamdaki her varlığın kendine özgü bir güzelliği olduğunu kabul eder.

●Kişisel ve sosyal değerlere önem verir, estetik bilinç kazanır.

●Estetik yaşam kültürü edinir çevre ve doğa bilinci kazanır.

• Çizgi ve renklerin özelliklerini fark edebilen,

• Çizgi ve renk yoluyla kendisini ifade edebilen,

• Yaratıcı, duyarlı, kendine güvenen ve kendini sanat yoluyla ifade edebilen,

• Sanat eserlerini yorumlayabilen,

• Olumlu ilişkiler kurabilen,

• Tasarıma yönelik hayal gücünü kullanabilen,

• Her alanda kullanılabilecek yaratıcı davranışlar geliştirebilen,

• Müze kültürü ile sanatın evrenselliğini kavrayan,

●Müzedeki ve sanat galerilerindeki eserlerin, ören yerlerinin, tarihî yapıların, anıtlar vb.nin önemini kavrar.

• Estetik yaratımda bulunabilme becerilerini geliştiren bireyler olmaları hedeflenir.