Program İçeriği

Kültür Ataköy Anaokulu’nda hedef; çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve dil becerileri gelişmiş, sorgulayan, araştıran, kendine güvenen, bilinçli bireyler olarak yetiştirilmesidir.

Bu hedef doğrultusunda Kültür Anaokulları’nda; High Scope, Gems Fen ve Matematik Programı ve Proje Tabanlı Eğitim modelleri bütüncül bir biçimde uygulanır. Kültür Koleji Anaokulu  eğitim programı; İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi akademisyenlerinin desteğiyle hazırlanmış olup  her yaş grubu için ayrı ayrı düzenlenmiş  gelişim alanlarına yönelik çalışmaları kapsar.

 

High Scope

 

Kültür Anaokulları’nda uygulanan çağdaş yöntemlerin başında High Scope  eğitim sistemi gelmektedir. Bu sistemin amacı yaratıcı, girişken, sorgulayıcı, bilgiye ve başkalarının görüşlerine açık, çağa uyumlu çocuklar yetiştirmektir. Çocuklara seçimler yapma, karar verme ve verdiği kararı uygulamaları için ortamlar yaratılır. Programın temelinde etkin öğrenme vardır. Çocuklar doğrudan ve anında deneyimler edinerek üstünde düşünüp bunlardan anlam çıkarır. Öğretmenler çocukları kendi etkin öğrenme biçimleri ve deneyimleri yoluyla destekler ve onlara rehberlik eder.

 

Gems Fen ve Matematik Programı
 

Gems etkinleri çocuklara temel bilimsel kavram ve yöntemleri açıklarken, hayal güçlerini de etkilemektedir. Çocuklar erken yaşlarda bilgiyi keşfederek ona ulaşmanın yollarını yaşayarak öğrenir. Bu programda çocukların ilgilerini çeken çeşitli konular ele alınır. Çocukların aktif katılımları sağlanarak etkin öğrenmeleri gerçekleştirilir.

Gems Fen ve Matematik programında fen bilgisi açısından çocuklara öncelikle sistematik gözlem yapma, inceleme ve araştırma yapma, çok yönlü sorgulama becerileri kazandırılır. Ayrıca, karşılaştırma yapma, mantıklı, sistematik düşünme, verileri düzenleme ve sonuç çıkarma gibi becerileri edinmeleri sağlanır. Çocuklar, tüm duyu organlarını kullanarak canlıların özelliklerini, yaşam döngülerini, üremelerini, büyümelerini, yaşamlarındaki değişiklikleri, cansız nesneleri, doğayı ve fiziksel koşulları öğrenir. Gözlem, inceleme ve araştırma yapar. Bu konulardaki sorularını yanıtlamak için veri toplar.

Gems Fen Programı içerisinde yer alan eğlenceli etkinliklerle çocukların fen ve matematiğe ilgi duymaları ve bilimsel düşünmenin ilk adımlarını atmaları sağlanır. Çocukların aktif katılımları sağlanarak etkin öğrenmeleri gerçekleştirilir.

 

Proje Tabanlı Eğitim


Proje yaklaşımı eğitim alanında geliştirilen yeni anlayışlardan biridir. Temeli “çocuğun doğası” çocuk merkezli bir eğitim programı ve çevre düzenlemesinden oluşur. Bu yaklaşımın amacı, ele alınan konuyu bireysel ve proje olarak çalışmak ve öğrenmeyi bağlantılandırarak daha gerçekçi ve anlamlı hale getirmektir. Proje çalışmaları çocuğun kendi sorularını kendisinin oluşturmasını, cevaplar aramasını, edindiği becerilerini kullanabilmesini, güçlü olduğu yönlerini fark etmesini, kararlı bir şekilde çalışmaya teşvik edilmesini sağlar. Öğretmenler konu ile ilgili çocuklarla tartışır ve onların geçmiş deneyimlerini ortaya koymalarına yardım eder. Bir sonraki aşamada çocuklar gelişim seviyesine uygun olarak bireysel ya da küçük gruplar halinde işbirliği yaparak çalışır ve projeye katılır. Çocuklar bu aşamada merak ettikleri soruların cevaplarını ararken yeni sorular sorar, böylelikle ilgilerini geliştirmek ve artırmak adına zihinsel gelişimleri desteklenmiş olur. Bir sonraki aşamada ise öğretmen, çocukların bu yeni bilgilerini sanat, hikaye, drama gibi yollarla içselleştirmelerini destekler. Proje sonunda, çocuklar bütünü ile tüm projeyi tekrar gözden geçirip hikayesini anlatabilir ve sunabilir düzeye gelir.