Türk Dili ve Edebiyatı

Atatürk İlkelerinin ışığında, çağdaş yöntem ve teknikleri kullanarak anadilimizi başarılı bir biçimde öğretmek ve öğrencilerimizin doğru kullanmalarını sağlamak, Kültür Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün öncelikli amacıdır. Bu nedenle öğretmenlerimiz okuma etkinlikleri düzenlemekte, her düzeyde öğrencilerimize her ay en az bir kitap incelemesi yaptırmaktadır.

Kültür Lisesinde Türkçe-Edebiyat programı ulusal ve uluslararası programlarla etkileşim içinde yürütülür. Yazınsal metin incelemeleri, öğretim biçimlerinin merkezinde yer alır. Yazınsal metin incelemesinden hareketle öğrencilerimiz, duyulardan, yazılı veya sözlü ifadelerden, gözlem, deney ve akıl yürütmeden elde ettikleri verileri bir araya getirir; eleştirel düşünme becerileriyle de tartışmaları safsatalardan ayırarak yargılama yetisini şekillendirir. Edindiği yazınsal birikimle öğrencilerimiz duygu ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilir; ulusal değerlerini evrensel değerlerle bütünleştirebilir. Doğru ve etkili iletişim kurabilen estetik beğenisi yüksek, eleştirel bakışı yaşam felsefi haline getiren bireyler olma yolunda da ilk adımı atarlar.

Okulumuzda “Dil ve Anlatım” ve “Türk Edebiyatı” dersleri birbirinden bağımsız değildir. Öğrencilerimiz; Türkçe, Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı derslerinde, anlama ve anladığını doğru ifade etme becerisi kazanırlar. Bir kültür birikimi oluşturarak geçmiş ve gelecek arasındaki bağın insan ve toplum üzerindeki etkilerini kavrarlar.

Anadilini doğru kullanan, kültürünü özümsemiş, dünya kültürünü yakından tanıyan, farklı; okuma ve sistemli düşünme alışkanlığı kazanmış bireyler yetiştirmenin yanı sıra öğretmenlerimiz;

•  Hoşgörülü, yurt ve dünya meseleleri karşısında düşünce üretebilen, eleştiri yapabilen ve bunları ifade edebilen vatandaşlar yetiştirir,

•  Dilin, hayatımızdaki yerini iyice belirterek anadilin eğitim ve öğretimdeki yerini kavratır,

•  Okumanın vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunu benimseterek, okuma zevk ve alışkanlığı kazandırır;

•  Yazarken ve konuşurken Türkçenin imlâsına, telâffuzuna ve estetik inceliklerine özen gösterilmesinin gereği benimsetilerek bunların yaygınlaştırılmasını sağlar,

•  Anadilini doğru kullanan, kültürünü iyi bilen, dünya kültürünü tanıyan, farklılığa saygı duyan; okuma ve sistemli düşünme alışkanlığı kazanmış bireyler yetiştirir,

•  Bütün düzeylerde, "yazım noktalama" ve "anlatım bozuklukları" “dil bilgisi esasları” konularını metin içinde öğretir.

•  Eser merkezli olarak çözümlemelere sentezlere ve özgün yorumlara ulaşır,

•  Türk edebiyatının dünü ve bugünü ile dünya edebiyatı içerisindeki yerinin öneminin kıvranılmasına imkân ve zemin hazırlar,

•  Türkçe öğretimi ve eğitimi yoluyla öğrencilere diğer alanlarda da sağlam, dengeli, özgür ve sitemli düşünme alışkanlığı; araştırma, tartışma, değerlendirme, yorumlama, sentez gücü kazandırır,

•   Sınıf ve yaş seviyelerine göre dinleme, okuma ve yazma faaliyetleri sırasında Türk dilinin bütün özelliklerini öğrenme, kullanma ve bu yolla bilgi edinme, kavrama, analiz ve sentez yapabilme alışkanlığı kazandırır,

•  Sözlü ve yazılı olarak metin inceleme ve yeni metinler meydana getirme etkinlikleri arasında kültürümüzün inanç, bilgi ve zevk inceliklerine ait birikimi tanıtır.