Bu internet sitesini (Kısaca "PORTAL" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz.
Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde "PORTAL"ı kullanmaktan vazgeçiniz.


TANIMLAR
PORTAL : Internet Sitesinin sözleşmedeki kısa adı
SİTE : "Kültür Koleji ve Kültür2000 Kolejş" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan www.kultur.k12.tr ve www.kultur2000.k12.tr ana alan adlarından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi/siteleri.
KULLANICI : “Portal”a ve/veya "Kültür"e çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.
LİNK : “Portal” üzerinden “Portal” içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden “Portal”a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.
İÇERİK : “Portal”dan yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.
"KÜLTÜR ARAYÜZÜ" : Başta "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcılar" tarafından görüntülenebilmesi ve "Kültür Veritabanı”ndan sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcılar" tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları "Kültür”e ait olan tasarımlar içerisinde “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.
KÜLTÜR VERİTABANI : “Portal” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği "Kültür"e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 6563 nolu ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN   gereğince korunan veritabanı.
"ÜYE" : "Kültür" tarafından sunulan özel nitelikli hizmetlerden, “Portal” üzerinde tanımlanan "Üye”lik sürecini veya yazılı “ilan sözleşmesini” tamamlayan her gerçek ve/veya tüzel kişi "Kullanıcı"dır.
"ÜYE SÖZLEŞMESİ" : “Portal” dahilinde "Kültür" tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; "Kültür" ile "Üye" arasında üyelik kayıt sürecinde "Üye"nin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme.


GENEL AÇIKLAMALAR
“Portal”da sunulan ve işbu sözleşmede belirtilen hizmetler Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji  tarafından sağlanmaktadır.
Bu “Portal” dan yararlananlar bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır.
"Portal" sahibi bu “Portal”da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "Portal”ı ve “Portal” kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
Bu “Portal”ın sahibi Ataköy 9.-10. kısım Bakırköy 34156 İSTANBUL mukim Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji’dir  (Bundan böyle kısaca "Kültür" olarak anılacaktır)’.


Bu “Portal” da sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek yada bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde “Portal”la erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.


İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Kültür" "Kullanıcı"ya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “Portal”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır.


"Kültür" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği “Portal” hizmetlerinden yararlanan ve “Portal”a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.
"Kullanıcı" Portal Kullanım Koşullarını ve değişiklikleri takip etmekle yükümlüdür.


İşbu "Site Kullanım Koşulları" ayrıca, "Kültür" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "İlan ve/veya Üyelik Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.


"KÜLTÜR" HİZMETLERİ
"Kültür", "Üye"ler tarafından "Kültür Veritabanı"na yüklenen içeriklerin "Kullanıcılar" tarafından “Portal” üzerindeki arayüzler kullanılmak suretiyle "Kültür  Veritabanı" üzerinden sorgulanabilmesini ve “Portal” üzerinden "Kültür"e ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.


"Kültür" "Üyelik Sözleşmesi"nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “Portal” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde "Üye"lerine; ilanlarını yayımlama, ürün ve hizmetlerini satışa sunma, teklif alma ve verme, satışını gerçekleştirme, satış bedellerini tahsil etme, "Kullanıcılar" ve/veya "Üye"lerle çeşitli kanallar üzerinden (Örn. Kısa mesaj, elektronik posta, “Portal” dahilinde mesaj iletme v.b.) haberleşmede bulunma gibi işlemleri “Portal” dahilinde yapabilecekleri ortamı sunabilir.


"Kültür", "Üyelik Sözleşmesi"nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “Portal” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde "Üye"lerine “Portal” içerisinde "Kullanıcılar"ın "Üye"lerin ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.


"Kültür" tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler  "Kültür" tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen "Kültür" ın yetkisi dahilindedir. "Kültür" bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.


"KÜLTÜR" PORTALI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
"Kullanıcılar" yalnızca hukuka uygun amaçlarla “Portal” üzerinde işlem yapabilirler. "Kullanıcılar"ın ve "Üye"lerin, “Portal” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.
“Portal”, "Üye"ler tarafından "Kültür Veritabanı"na yüklenen "İçerik"lerin "KullanıcI"lar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "Kültür", "Kullancı"lar tarafından görüntülenen "İçerik"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu "İçerik"ler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.


“Portal” dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden; "Üye"ler tarafından oluşturulan ilanlardan ve "İçerik"lerden dolayı "Kültür"ün, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Kültür" çalışanlarının, şubelerinin ve yöneticilerinin, "Kültür" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.


"Kullanıcı"lar ve "Üye"ler, "Kültür"e “Portal” dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Kültür", "Kullanıcı"lar ve "Üye"ler tarafından "Kültür" e iletilen veya “PORTAL” üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.


"Kullanıcı" “Portal” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, video klipleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Kültür"  ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.


"Kullanıcı"lar ve "Üye"ler, “Portal” dahilinde Türk Ticaret Kanunu ve 6563 nolu ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Kültür" ün ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.


"Kullanıcı"lar ve "Üye"ler, "Kültür"ün talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Kültür" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Kültür" tarafından yapabilir. "Kültür" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "Kullanıcı"lar ve "Üye"ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği "Kullanıcı" veya "Üye"ye aittir.


"Kullanıcı"lar, “Portal” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "Üye" veya "Kültür"ün ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.


"Kültür", “Portal”’ üzerinden "Kullanıcılar" veya "Üye"ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Üyelik Sözleşme"leri hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.


“Portal” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya "Kültür"ın yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur.


“Portal” üzerinden yayınlanan ilanların, "Sahibinden Arayüzü"nün "Kültür"ın yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.
"Kültür", “Portal” dahilinde sunulan hizmetleri ve “Portal” dahilinde erişilen içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Kültür", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
Bu “Portal” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “Portal”nin (sınırlı olmamak kaydıyla "Kültür Veritabanı", "Kültür Arayüzü", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları "Kültür"ün telif hakları kapsamındadır.


PORTAL KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER
"Kültür", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "Portal Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda “Portal”’da ilan ederek değiştirebilir.


İşbu "Portal Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır.


İşbu "Portal Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.


MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan ve sayılmayan tüm durumlarda, "Kültür" işbu "Portal Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "Üyelik Sözleşme” sinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Kültür" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Kültür"ün herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.
"Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Kültür"ün gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.


UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
"Portal Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır.
Sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri (Merkez) ve İcra Daireleri yetkilidir.
“Portal/Site Kullanım Koşulları Sözleşmesi” , “İlan Sözleşmesi”, “Kültür veritabanı”, “Kültür ticari defterleri”, “Kültür Dokümanları” kesin delil hükmündedir.


YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL
İşbu "Portal Kullanım Koşulları" "Kültür" tarafından “Portal” içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. "Kullanıcı"lar ve "Üye"ler, işbu sözleşme ve 6563 nolu Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerini “Portal”ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.
"Kültür", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek “Portal” üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.